ONUR BOUTIQUE OTEL YALIKAVAK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Hazırlanan Aydınlatma Metni

ONUR BOUTIQUE OTEL YALIKAVAK olarak kişisel verilerinize saygı duyuyoruz. Bu sebeple 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Bundan sonra KVKK olarak anılacaktır.) getirdiği yükümlülükler, sorumluluklar ve haklar ile ilgili sizi bilgilendirmek isteriz.

A) VERİ SORUMLUSU

Öncelikle ilgili mevzuat kapsamında kişisel birtakım verilerinizi kayıt altına almakla yükümlü olduğumuzu ve bu sebeple KVKK kapsamında veri sorumlusu olduğumuzu bildirmek isteriz.

B) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri: Adı soyad, doğum yeri ve tarihi, kimlik numarası
 • İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi,
 • Finansal Bilgileri: Ödeme yapılan banka hesap bilgileri,

C) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz:

 • Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • ONUR BOUTIQUE OTEL YALIKAVAK’ın satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi,
 • ONUR BOUTIQUE OTEL YALIKAVAK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
 • ONUR BOUTIQUE OTEL YALIKAVAK ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • ONUR BOUTIQUE OTEL YALIKAVAK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
amaçlarıyla KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

D) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8/2-a maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ve bankalarla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo firması ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

E) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, bu metnin “C” maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5/2 ve 6/2 maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.

F) KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

KVKK kapsamında sizlere bazı haklar tanınmış ve bu haklar KVKK’nın 11. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen bilgilere ilişkin veri sorumlusundan bilgi talep etme, hangi amaçla ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, kayıt altına alınan verilen yurt içi veya yurt dışında 3. Kişiler ile paylaşılıp paylaşılmadığını, kişisel verinin eksik veya hatalı işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verinin ne kadar süreyle saklanacağını ve kanuni süre sonunda kayıt altına alınmış olan kişisel verinin imhasını talep etme, işlenen veriler sonucunda elektronik ortamda verisi işlenen kişinin aleyhine bir sonucun çıkması durumunda buna itiraz etme, işlenen kişisel verinin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

G) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

ONUR BOUTIQUE OTEL YALIKAVAK, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

H) DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili mevzuatta ve ONUR BOUTIQUE OTEL YALIKAVAK’ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Saygılarımızla,
ONUR BOUTIQUE OTEL YALIKAVAK